Vragen:
info@deiso.co.jp.
Tel: 03-5403-6479 (Japans)
Tel: +1-361-298-0005 (Engels)
Fax: 0488-72-6373
Kantooruren:

Maandag-vrijdag 9:00-17:30 JST
Behalve Japanse nationale feestdagen.
Rug

Wat is levenscyclusanalyse (LCA)?

Inhoudsopgave

Wat is levenscyclusanalyse?

Samenvatting van LCA-terminologie

 

Voorwaarden

Betekenis

Alternatieve termen met dezelfde betekenis

Levenscyclusinventarisatie (LCI)

Alle gegevens die nodig zijn om de inputs (resource- en energiestromen) en outputs (emissies en andere uitstoot) in en uit het productiesysteem die de systeemgrens overschrijden, te kwantificeren, worden geanalyseerd.

 

Voorraadanalyse

Gegevens van levenscycluseffectbeoordeling (LCI).

De gegevens die het systeem milieuvriendelijk beschrijven vanaf het punt van zijn verontreinigende stoffen (emitters)

Achtergrondgegevens, LCA-gegevens, Emissiefactoren

Voorgrond gegevens

Je verzamelt de gegevens uit de literatuur, je klant etc. Deze gegevens beschrijven het systeem technisch

Invoergegevens, klantgegevens

Levenscycluseffectbeoordeling (LCIA)

Kwantificeringen van verontreinigende stoffen naar impactcategorieën, bijvoorbeeld CO2 en CH4, dragen bij aan klimaatverandering

Effectbeoordeling

Methoden voor levenscycluseffectbeoordeling (LCIA).

Verschillende methoden, zoals CML, edit en ReCiPe, om de LCIA-fase van classificatie, karakterisering, normalisatie en weging te berekenen, leveren resultaten op in kg-equivalent. Bijv. kg CO2-eq.

Impactmethoden, LCA-methoden

Milieueffectcategorieën

Categorieën zoals klimaatverandering, verzuringspotentieel, waterschaarste, energiedepletie, urticatiepotentieel, menselijk toxiciteitspotentieel

Milieubelasting, milieu hen, milieuprestaties, milieucategorieën, iMacs, impactcategorieën

Functionele eenheid (FU)

Een eenheid die wordt gebruikt voor biasevaluatie of vergelijking, meestal 1 kg of één productiepiek

Bias-eenheid

 

 

Levenscyclusanalyse (LCA) is een analytisch en systematisch onderzoek naar de mogelijke nadelige effecten op het milieu die een product of dienst in het verleden of de toekomst gedurende zijn gehele levensduur kan hebben gehad. Het product of de service kan deze effecten hebben veroorzaakt, of ze kunnen zijn veroorzaakt door andere factoren die verband houden met het product of de service. Daarom onderzoekt een LCA systematisch de mogelijke milieu-implicaties van goederen of diensten gedurende hun hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen tot de uiteindelijke verwijdering, ook wel bekend als 'cradle-to-gate'-evaluatie.

Een LCA (levenscyclusanalyse) evalueert de mogelijke gevolgen voor het milieu van een product of dienst gedurende de gehele levenscyclus (productie, distributie, gebruik en levensfase). Dit omvat ook stroomopwaartse (bijv. leveranciers) en stroomafwaartse (bijv. afvalbeheer) activiteiten met betrekking tot fabricage (bijv. productie van grondstoffen, hulpstoffen en operationele materialen), gebruiksfase en verwijdering (bijv. afvalverbranding of storten).

Bij LCA houdt de levenscycluseffectbeoordeling (LCIA) rekening met alle belangrijke milieu-inputs (zoals ertsen en ruwe olie, water en landgebruik) en emissies in de lucht, het water en de bodem (bijv. kooldioxide, methaan en stikstofoxiden). ). De internationale organisatie biedt ISO 14040- en 14044-richtlijnen voor levenscyclusanalyse en vereisten voor de standaardisatie van LCA.

De drie belangrijkste stadia van levenscyclusanalyse

de belangrijkste fasen van levenscyclusanalyses zijn (1) Definitie van doel en reikwijdte, (levenscyclusinventarisatie (LCI), levenscycluseffectbeoordeling (LCIA) en interpretatie van resultaten.

Levenscyclusanalyse 4 fasen

Definitie van doelen en reikwijdte

In deze stap identificeert u het te evalueren product of dienst, kiest u een functionele vergelijkingsbasis (de functionele eenheid (FU)) en specificeert u de benodigde details. De reikwijdte wordt vervolgens bepaald door een doel, dat het doel, de toepassing en het publiek omvat. Tot slot bepaal je of een kritische toetsing van dat doel gewenst is. Ook heb je wat er in de systeemgrens zit en valt, de inclusiecriteria, de systeemfunctie, etc.

Voorraadanalyse: levenscyclusinventarisatie (LCI)

In deze fase verzamel je gegevens en inventariseer je de onttrekkingen aan en lozingen in het milieu. De definitieve inventaris bevat alle invoer en uitvoer met betrekking tot de levenscyclus van uw product of dienst. De mas- of energiegegevens worden vermenigvuldigd met de emissiefactor van elke polluent uit een LCI-database (ook wel achtergrondgegevens genoemd). Bijvoorbeeld emissiefactoren uit de ecoinvent-database.

Effectbeoordeling: Levenscycluseffectbeoordeling (LCIA)

In impact assessment LCIA definieert u het verbruik van hulpbronnen en de gecreëerde emissies op basis van hun mogelijke effecten en kwantificeert u deze voor een beperkt aantal impactcategorieën, die u vervolgens kunt rangschikken op relevantie voor het doel van de LCA-studie. U kwantificeert ze naar impacttypes zoals klimaatverandering, Human Resources-potentieel, Waterschaarste, Energieverarming, Ozonlaag-afbraakpotentieel, Eutrofiëringspotentieel, Verzuringspotentieel, enz. Alle resultaten in deze fase worden omgerekend van kg (uit de inventarisatiefase) naar kg equivalent (bijv. "Kg CO2-eq.)

Deze fase omvat de volgende stappen: (1) classificatie, (2) karakterisering, (3) normalisatie, (4) weging en (5) groepering. #2-#4 hebben factoren nodig om deze stappen te voltooien. Classificatie is dat u elke verontreinigende stof in kaart brengt in de overeenkomstige impactcategorie; kooldioxide, methaan en lachgas worden bijvoorbeeld in kaart gebracht als "ingedeeld" in Global Warming Potential (GWP) - klimaatverandering.

Interpretatie

Systeem grens

Deze beschrijving van de activiteiten die tijdens de levenscyclusfasen van het product zijn opgenomen en buiten beschouwing zijn gelaten, is gebaseerd op de opname- of uitsluitingscriteria.

Product systeem

De totaliteit van alle acties met betrekking tot de functionele eenheid binnen de systeemgrens.

Product systeem

Ze hebben het productsysteem geschaald op basis van de geleverde functie(s) als referentie-eenheid. Op basis van deze unit voltooi je alle evaluaties. Duizend paar handspetflessen of 1 liter koffie of 500 pagina's bedrukt (voor kantoorprinters) A4 (1 pak papier van 500 A4-vellen), of één tonkilometer voor bijvoorbeeld vrachtvervoer. Of 1 kg of 1 ton geproduceerd gemeentelijk afval, of 1 kg geproduceerd of gerecycled aluminium. Dit wordt ook wel een biaseenheid genoemd.

Referentiestroom

De hoeveelheid van het product die moet worden gekocht om aan de vraag naar de functionele eenheid te voldoen; deze hoeveelheid kan worden uitgedrukt in termen van massa, energie, oppervlakte, volume of een andere fysieke eenheid. De referentiestroom kan dienen als de beschikbare eenheid in LCA's die tussenproducten of grondstoffen evalueren zonder specifiek eindgebruik.

Levenscyclus Inventarisatie Analyse (LCI)

Alle gegevens die nodig zijn om de inputs (resource- en energiestromen) en outputs (emissies en andere uitstoot) in en uit het productiesysteem die de systeemgrens overschrijden, te kwantificeren, worden geanalyseerd.

Levenscycluseffectbeoordeling (LCIA)

De beoordeling van mogelijke milieueffecten met behulp van een uitgebreide reeks effectcategorieën op basis van de resultaten van de LCI-analyse.

Interpretatie

Bespreken en evalueren van de bevindingen van de LCI- en LCIA-resultaten om conclusies te trekken, scenario's te vergelijken, een andere kritieke functie van LCA-analyse, en bestaande verbeteringsmogelijkheden te identificeren.

Rapportage

Het LCA-onderzoek grondig en transparant documenteren volgens de ISO 14044-normen.

Kritische beoordeling

Conformiteitsbeoordeling door een of meer onafhankelijke expert(s) om de naleving van de ISO 14044-vereisten te bevestigen, wat de geloofwaardigheid en het vermogen om de LCA-onderzoeksresultaten te communiceren, vergroot. Stel dat een bedrijf van plan is claims van ecologische superioriteit ten opzichte van een concurrerend product aan het publiek bekend te maken. In dat geval moet een panel van drie onafhankelijke deskundigen het LCA-onderzoek extern beoordelen.

Impactcategorieën

Klimaatverandering

Ook bekend als de opwarming van de aarde of de koolstofvoetafdruk, meet het de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Deze emissies versterken de opname van zonne-energie door de aarde, waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de ecologische gezondheid, de menselijke gezondheid en het materiële welzijn.

Eutrofiëringspotentieel

Eutrofiëring verwijst naar de mogelijke gevolgen van hoge niveaus van macronutriënten, waarvan stikstof (N) en fosfor (P) de belangrijkste zijn. Verrijking met nutriënten kan leiden tot een ongunstige verandering in de soortensamenstelling en een verhoogde biomassaproductie in aquatische en terrestrische omgevingen (bijv. potentieel toxische algenbloei). Verhoogde biomassaproductie in mariene omgevingen kan leiden tot lagere zuurstofniveaus als gevolg van extra zuurstofgebruik tijdens de afbraak van biomassa.

Verzuringspotentieel

Verzuring is een maatstaf voor emissies die ervoor zorgen dat het milieu verzuurt. Het verzuringspotentieel meet het vermogen van een molecuul om de concentratie van waterstofionen (H+) te verhogen in aanwezigheid van water, waardoor de pH-waarde daalt (bijv. zure regen). Vissterfte, bosafname en corrosie van bouwmaterialen zijn allemaal mogelijke gevolgen.

Fotochemische vorming van ozon

Een maatstaf voor emissies van voorlopers die bijdragen aan de vorming van smog op grondniveau (voornamelijk ozon O3), veroorzaakt door de interactie van VOS en koolmonoxide in aanwezigheid van stikstofoxiden onder UV-straling. Ozon op leefniveau kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, ecosystemen en de landbouw.

Fotochemische vorming van ozon

Primaire gegevensbronnen zijn stuklijsten/recepten, PLM-software, energierekeningen, meterstanden, inkoopgegevens, afvalinventarissen, rapporten over emissievergunningen, apparatuurspecificaties en metingen in productielijnen. Alle gegevens die het systeem beschrijven, worden technisch ook wel voorgrondgegevens genoemd.

Secundaire gegevensbronnen zijn LCA-databases, technische literatuur, tijdschriftartikelen, conferentiepresentaties en patenten. Alle gegevens beschrijven het systeem milieuvriendelijk, ook wel achtergrondgegevens genoemd.

Hoe kan DEISO u helpen met LCA?

Als je dit bericht leuk vond, word dan lid van onze gratis nieuwsbrief voor meer waardevolle inhoud! Schrijf u nu in voor informatieve artikelen, service-updates, downloadbare handleidingen en meer. Klik hier!

Ontdek DEISO-training: Duik in de geavanceerde, gecertificeerde training van DEISO op het gebied van duurzaamheid, levenscyclusanalyse (LCA), LCA-software en databases, broeikasgasboekhouding, ecologische voetafdruk, milieuproductverklaring (EPD) en meer. Ontdek hier ons uitgebreide trainingsportfolio.

nl_NLNederlands

Trainingsprogramma's

Eindejaarsuitverkoop.

Al onze trainingen zijn nu te koop!

tot 50% uit